Villkor och bestämmelser för HomeWizard Energy

Genom att använda våra produkter eller tjänster godkänner du villkoren. Nederländsk lag gäller för dessa allmänna villkor.

” Användare ” Om du använder HomeWizards tjänster eller appar måste du (“Användaren”) respektera och acceptera de villkor som fastställts av HomeWizard.

” Produkter ” Alla HomeWizard-produkter som HomeWizard erbjuder via sin egen webbplats eller HomeWizard-produkter som erbjuds via tredje part med anknytning till Energy-plattformen.

” Tjänster ” All programvara och alla tjänster som HomeWizard eventuellt erbjuder för att stödja produkterna, t.ex. webbplatser, konton, iOS- och Android-program, Energy+, kundtjänst och tillhörande funktionalitet.

Ytterligare dokument

Följande dokument är en del av de allmänna villkoren. Genom att acceptera de allmänna villkoren intygar du att du har läst, förstått och accepterat följande dokument.

 • Våra Villkor och bestämmelser (“detta dokument”) beskriver de villkor som användaren måste följa när denne använder våra produkter och tjänster. Användaren godkänner villkoren när denne använder våra produkter eller tjänster.
 • I vår Integritetspolicy är vi tydliga med vilka personuppgifter vi behandlar eller samlar in samt för vilka ändamål de används.
 • Produkterna ska endast användas för de ändamål som anges av HomeWizard. I Användaravtalet hittar du information om de syften för vilka du ska använda HomeWizards produkter och tjänster.
 • När du köper produkter från HomeWizard ingår du i ett köpavtal med olika rättigheter och skyldigheter. Inklusive garanti, leveranstider, ångerfrist och returrätt. Dina rättigheter i samband med köp och beställningar beskrivs i Inköpsvillkoren .

Om du inte godkänner dessa villkor och ytterligare dokument är du inte berättigad att använda våra produkter eller tjänster. Du kan returnera din produkt i enlighet med de rättigheter som beskrivs i Inköpsvillkoren.

Villkoren

Ditt HomeWizard-konto

 1. Vid behov måste användaren skapa ett HomeWizard-konto, som alltid ska förses med korrekta uppgifter. Användaren är alltid ansvarig för användningen av och risker i samband med sitt konto samt för felaktiga uppgifter på sitt konto. När du använder vissa HomeWizard-tjänster skapas automatiskt ett konto så snart du använder dem.
 2. Användaren får inte begå överträdelser med någon annans konto, låtsas vara någon annan eller använda någon annans konto utan tillstånd.
 3. Användaren är ansvarig för att hålla sina inloggningsuppgifter hemliga genom att använda ett säkert lösenord (en kombination av stora och små bokstäver, siffror och specialtecken) och att förvara dem på ett säkert sätt för att förhindra obehörig åtkomst.
 4. Användaren intygar att denne inte har något lagligt förbud mot att använda våra produkter eller tjänster. Användaren intygar att denne har rätt att skapa ett konto för sin egen räkning eller för det företag som användaren representerar. Och denne uppfyller ålderskraven enligt lagstadgade bestämmelser, såvida denne inte har lagligt tillstånd eller tillstånd under föräldrars eller vårdnadshavares övervakning och ansvar.
 5. Om användaren känner till obehörig användning eller överträdelser i samband med sitt eller ett annat konto måste användaren rapportera detta genom att kontakta HomeWizard.
 6. HomeWizard förbehåller sig rätten att ta bort, stänga eller inaktivera ditt konto när som helst. Användaren behöver inte meddela detta i förväg. Om HomeWizard har tagit bort, stängt eller inaktiverat ett konto kommer HomeWizard att förbjuda användaren av kontot i fråga från all åtkomst till tjänsterna.
 7. HomeWizard ansvarar inte för någon förlust eller skada som uppstår på grund av användarens vårdslöshet med avseende på ovanstående bestämmelser.

Tillämpning och användning

 1. För att garantera din säkerhet och garantier samtycker du till att använda produkterna och tjänsterna endast för de ändamål för vilka de har utvecklats eller är avsedda. Du hittar dessa i användaravtalet. NB! OM DET GÄLLER ANNAT än det som beskrivs i användaravtalet; Produkter ELLER tjänster; FUNGERAR INTE, FELAKTIG ELLER INTE EJ FÖRLITLIG. DETTA KAN SKAPA LIVSHOTANDE SITUATIONER OCH OGILTIGFÖRKLARA GARANTIN. ANVÄNDAREN TAR ALLTID PÅ SIG ANSVARET OCH RISKERNA FÖR KONSEKVENSERNA I FRÅGA OM HUR DENNES ENHETER FUNGERAR.
 2. Vid installation av produkter som enligt den befintliga dokumentationen är felaktiga, garanterar vi inte att dessa fungerar korrekt. Användaren är ansvarig för att korrekt; installera, driva och använda produkterna och tjänsterna. Det är inte tillåtet att ändra produkterna eller tjänsterna, varken helt eller delvis. Om användaren inte uppfyller detta villkor kan garantin för produkterna ogiltigförklaras.
 3. Användning av våra produkter eller tjänster som är olaglig eller moraliskt omotiverad är inte tillåten. Användaren är fullt ansvarig för användningen av sina produkter eller tjänster.
 4. Våra informationsresurser och vår dokumentation kan innehålla information om landsspecifika restriktioner för produkter eller tjänster. HomeWizard kan inte garantera att tjänsterna eller produkterna är tillgängliga eller fungerar och/eller uppfyller lagarna i användarens land.
 5. När användaren köper produkter förvärvar han eller hon en licens för de tjänster som är kopplade till produkterna. Den är licensierad till användaren och säljs inte enligt beskrivningen i användarvillkoren.
 6. Vi använder tredjepartsanläggningar för vissa av våra tjänster. HomeWizard har ingen kontroll över att dessa tredjepartsfunktioner fungerar korrekt och kan inte garantera att de alltid kommer att fungera korrekt eller vara tillgängliga. HomeWizard har ingen kontroll över tredje parters villkor.
 7. I händelse av ett tekniskt fel eller force majeure ansvarar HomeWizard inte för att produkterna eller tjänsterna fungerar korrekt.
 8. Användaren får inte utnyttja produkterna eller tjänsterna kommersiellt utan skriftligt tillstånd från HomeWizard. Inklusive till exempel försäljning, uthyrning eller leasing av våra produkter, appar eller tjänster.
 9. HomeWizard kan hänvisa dig via tjänsterna till tjänster eller webbplatser från externa leverantörer. HomeWizard har ingen kontroll över innehållet i tjänster eller webbplatser från tredje part och hänvisade tredjepartsleverantörer. Din användning av dessa webbplatser eller tjänster från tredje part eller tredjepartsleverantörer sker på egen risk.

Personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att kunna erbjuda våra tjänster. Du kan läsa om hur och i vilket syfte vi behandlar dina personuppgifter i vår Integritetspolicy på webbplatsen. Du intygar att du har läst och förstått HomeWizards Integritetspolicy och godkänner HomeWizards behandling av dina personuppgifter.

 1. Visst innehåll som du har åtagit dig att tillhandahålla kan finnas tillgängligt för andra, t.ex. genom att du delat data från dina enheter eller publicerat en recension. Du är själv ansvarig för allt innehåll som du laddar upp, delar, lägger upp, skickar via e-post, överför eller på annat sätt distribuerar när du använder eller agerar i samband med tjänsterna. HomeWizard tillåter inte offentliga uttalanden som kan vara skadliga för eller förolämpa andra. HomeWizard kan radera delade uppgifter utan användarens samtycke.
 2. HomeWizard anser att integriteten och säkerheten för dina personuppgifter är viktig. HomeWizard kan dock inte garantera att obehöriga personer aldrig kommer att kunna kringgå våra säkerhetsåtgärder eller använda dina personuppgifter för otillbörliga ändamål. Du samtycker till att tillhandahålla personuppgifter på egen risk. Om HomeWizard får kännedom om att en tredje part kringgår våra säkerhetsåtgärder kommer HomeWizard att informera användaren om detta i enlighet med den rättsliga skyldigheten att rapportera dataöverträdelser.
 3. HomeWizard ansvarar inte för förlust av personuppgifter i samband med produkterna eller tjänsterna. HomeWizard kan inte garantera att du kan återställa dina data på begäran.

Ansluta produkter från tredje part

 1. När du använder våra tjänster får du eventuellt möjlighet att ansluta enheter eller tjänster från tredje part. HomeWizard kan inte garantera att enheter eller tjänster från tredje part fungerar korrekt. Användningen av enheter eller tjänster från tredje part i tjänsterna sker på användarens egen risk.
 2. När du ansluter enheter eller tjänster från tredje part till HomeWizards produkter eller tjänster kan personuppgifter komma att behandlas. Användaren intygar att denne är medveten om att personuppgifter kan utbytas vid anslutning till enheter från tredje part.
 3. HomeWizard kontrollerar inte villkoren för tredje parts enheter eller programvara och hänvisar därför användaren till utvecklaren av sådan programvara/hårdvara.

Konfidentialitet och immateriella rättigheter

 1. “Konfidentiell information” avser de tjänster och den information som tillhandahålls användaren och som HomeWizard gör tillgänglig via ditt konto eller direkt till dig. Användaren får inte offentliggöra, distribuera eller på annat sätt publicera eller kommunicera den konfidentiella informationen till någon person, firma, företag eller annan tredje part utan föregående skriftligt medgivande från HomeWizard.
 2. Genom att förse oss med idéer, förslag eller rekommendationer för våra produkter och tjänster avstår du oåterkalleligen från alla immateriella rättigheter som rör innehållet i den information du tillhandahåller oss.

Allmänt

 1. HomeWizard ansvarar inte för vilseledande, ofullständig eller inaktuell information. Vi strävar efter att alltid hålla informationen uppdaterad och transparent.
 2. Dessa villkor gäller till fullo under hela den tid du använder våra tjänster eller produkter.
 3. Om du säger upp detta avtal upphör automatiskt ditt konto och din rätt att använda tjänsterna och produkterna. Du kan endast säga upp detta avtal genom en skriftlig överenskommelse med HomeWizard.

Slutliga bestämmelser

HomeWizard kommer att informera kunden om eventuella väsentliga ändringar av detta dokument och därmed kommunicera innehållet i de ändrade bestämmelserna. Ändringen blir en integrerad del av avtalet såvida kunden inte, genom ett skriftligt eller elektroniskt meddelande, motsätter sig den inom sex veckor från och med det ursprungliga meddelandet. Om HomeWizard inte uppfyller dessa villkor måste användaren meddela detta skriftligen inom ett år.

Om du har frågor om detta dokument kan du kontakta HomeWizard på support@homewizard.com

HomeWizard BV Keyserswey 79, Noordwijk, Nederländerna