Licensavtal för slutanvändare (EULA)

HomeWizard Energy

Genom att använda våra produkter eller tjänster godkänner du detta användaravtal. Du informeras om detta i HomeWizards allmänna villkor. Nederländsk lag gäller för detta användaravtal.

Om du inte godkänner användaravtalet är du inte berättigad att använda produkterna eller tjänsterna. Du kan endast avstå från användaravtalet om du har fått ett skriftligt bevis på detta från HomeWizard.

Definitioner

”Användare” Om du använder HomeWizards tjänster eller appar måste du (“Användaren”) respektera och acceptera de villkor som fastställts av HomeWizard.

”Produkter” Alla HomeWizard-produkter som HomeWizard erbjuder via sin egen webbplats eller HomeWizard-produkter som erbjuds via tredje part med anknytning till Energy-plattformen.

”Tjänster” All programvara och alla tjänster som HomeWizard eventuellt erbjuder för att stödja produkterna, t.ex. webbplatser, konton, iOS- och Android-program, Energy+, kundtjänst och tillhörande funktionalitet.

Avtalet

Tillhandahållande av tjänsterna

 1. Användaren garanterar att de uppgifter som lämnas till HomeWizard vid beställning, registrering och användning av tjänsterna är korrekta och fullständiga.
 2. Alla tjänster är inte tillgängliga eller tillämpliga på alla produkter. Användaren är medveten om att HomeWizard inte kan eller kommer att erbjuda alla tjänster för alla produkter.
 3. HomeWizard förbehåller sig rätten att när som helst ta bort, ändra eller tillfälligt göra någon av tjänsterna otillgänglig utan att behöva meddela användaren.
 4. Vår information och dokumentation kan innehålla uppgifter om landsspecifika restriktioner för produkter eller tjänster. HomeWizard kan inte garantera att tjänsterna eller produkterna är tillgängliga eller fungerar och/eller uppfyller lagarna i användarens land.

Kompatibilitet och drift

 1. Användaren förbinder sig att installera de senaste programuppdateringarna för både sina mobila enheter och produkter. Om detta villkor inte uppfylls kan det påverka tjänsternas funktionalitet. Användaren är införstådd med att utbudet eller funktionen av tjänsterna kan vara nedsatt om ett äldre operativsystem eller en äldre webbläsare används.
 2. För att HomeWizards tjänster ska kunna användas fullt ut krävs en fungerande och kontinuerligt tillgänglig trådlös internetanslutning på installationsplatsen. Det kan krävas en mobilt nätverk för att använda alla funktioner i mobilapplikationerna. Användaren ansvarar själv för att den trådlösa internetanslutningen är tillgänglig och fungerar.
 3. Användaren måste uppfylla kraven för tjänsterna och produkterna. En tjänst eller produkt måste vara; korrekt installerad, kompatibel med tjänsterna, enhetens inställningar, enhetens specifikationer, strömförsörjning och korrekt konfigurerad nätverks- eller internetanslutning. Underlåtenhet att följa dessa villkor kan resultera i begränsade eller icke-fungerande tjänster eller produkter.
 4. HomeWizard kan inte garantera kompatibilitet, korrekt funktion, stabilitet och säkerhet med programvara/hårdvara från tredje part. Användaren ansvarar för risker i samband med tillägg av produkter eller tjänster i tredje parts tjänster.

Användning och restriktioner

 1. HomeWizard Energy Services är licensierade, inte sålda. HomeWizard beviljar användaren en icke-exklusiv licens (utan rätt till vidare-licensiering) för att använda de tjänster som tillhör användarens produkter. Användaren intygar att denne inte har några som helst rättigheter till tjänsternas tillgänglighet, tillämplighet och funktioner. HomeWizard kan när som helst ändra utbudet, funktionaliteten eller tillgängligheten av tjänsterna, om HomeWizard anser det vara nödvändigt.
 2. När användaren köper en Energy+-prenumeration får denne en licens för att använda Energy+-funktionerna, vilka gäller för 1 hushåll och som är tillgänglig för alla enheter och användare i det valda hushållet under hela prenumerationsperioden. Utgångsdatum och automatisk förnyelse av Energy+-prenumerationen anges i köpavtalet. Användaren kan säga upp sin prenumeration upp till 24 timmar före utgångsdatumet. Prenumerationen kan när som helst sägas upp via prenumerationsinställningarna för Apple ID- Google-kontot eller HomeWizard-kontot (webbplats) beroende på var köpavtalet upprättades.
 3. HomeWizard Energy-produktens API:er är licensierade, inte sålda. HomeWizard erbjuder användaren en icke-exklusiv licens (utan rätt till underlicensiering) till HomeWizard Energy API för personlig, icke-kommersiell användning. Användaren förbinder sig att inte använda HomeWizard Energy API direkt eller indirekt för att sälja, hyra ut, låna ut eller generera inkomster med hjälp av API:et. När användaren använder API:erna ska denne medvetet eller omedvetet avstå från att hindra och/eller skada HomeWizard, användare, andra personer eller organ. I händelse av en underrättelse om bristande underlåtenhet har HomeWizard rätt att neka användaren direkt eller indirekt användning av API:er. Användningen av HomeWizard Energy API stöds officiellt av HomeWizard, men HomeWizard kan inte tillhandahålla kundservice avseende implementeringen av API:et i egna applikationer eller tredjepartsapplikationer.
 4. Användaren intygar att denne endast använder HomeWizards tjänster och produkter för lagliga och legitima syften, i enlighet med tillämpliga rättsliga bestämmelser, självreglering, allmänt tillämpliga regler om anständighet och omsorg. Användaren ska avstå från att hindra och/eller skada HomeWizard andra personer eller organ. Användaren får inte använda tjänsterna i syften som skäligen kan misstänkas orsaka olägenhet och/eller skada på HomeWizards varumärke, tjänsterna, konton, användare, byråer eller andra personer. T.ex.: skräppost, skrämselpropaganda, hackning, DDOS-attacker eller kränkning av integritet, upphovsrätt och/eller mänskliga rättigheter.
 5. Användaren får inte utnyttja produkterna eller tjänsterna kommersiellt utan skriftligt tillstånd från HomeWizard. Inklusive till exempel försäljning, uthyrning eller leasing.
 6. Användaren får inte försöka avslöja tjänstens källkod eller funktion genom reverse engineering, dekompilering eller andra tekniker. Användaren får inte använda produkter på annat sätt än via de tjänster som erbjuds, samt stödfunktioner eller information som tillhandahålls av HomeWizard.

Ansvar

HomeWizard ansvarar inte för skador eller kostnader till följd av överträdelser i samband med användning av tjänsterna eller bristande efterlevnad av användaravtalet.

 1. Även om HomeWizard strävar efter högsta möjliga tillförlitlighet och tillgänglighet kan 100% tillförlitlighet och tillgänglighet inte garanteras. Produkterna och tjänsterna är avsedda för tillgång till och användning av icke tidskritisk information och drift. Tjänsterna drabbas av sporadiska avbrott och avbrott på grund av en mängd olika faktorer som ligger bortom HomeWizards kontroll, inklusive, men inte begränsat till, wifi-anslutning, tjänsteleverantörens räckvidd och tillförlitligheten hos mobila meddelanden och operatörer.
 2. Om det inte uttryckligen “garanteras” kan HomeWizard inte garantera en viss nivå av energibesparingar eller andra monetära fördelar som ett resultat av användningen av produkter och tjänster. Faktiska energibesparingar och ekonomiska fördelar beror på faktorer som användaren själv råder för.
 3. HomeWizard förbehåller sig rätten att avbryta tillgången till tjänsterna och den obegränsade användningen av tjänsterna så länge som det anses vara nödvändigt av oundgängliga skäl. t.ex. vid nödvändigt underhåll av servrar, program eller nödvändig infrastruktur, vid obehöriga angrepp på data eller datorer, eller vid undanröjande av oförutsedda säkerhetsbrister eller andra allvarliga fel. I dessa fall aktiveras en autonom intelligent styrning av slutenheterna i så stor utsträckning som möjligt. Dessa tillfälliga begränsningar rättfärdigar inte några ansvars- eller garantianspråk från användarens sida
 4. Produkter och tjänster ska användas som en informativ resurs och inte som ett primärt varningssystem, nödmeddelande eller larmsystem. HomeWizard kan inte ställas till svars för om detta förhindrar, begränsar eller orsakar skador eller livshotande situationer. Du samtycker till att du inte ska förlita dig på tjänsterna eller produkterna i händelse av en livshotande situation.
 5. Om du ändrar standardinställningarna för tjänsterna kan det hända att produkterna och tjänsterna inte längre fungerar som förväntat. De val du gör kan skada eller leda till att tjänster eller produkter inte fungerar som beskrivet eller rekommenderat. Du samtycker till att ta fullt ansvar för dina personliga preferenser rörande inställningar för dina produkter och tjänster om du väljer att ändra standardinställningarna.
 6. Tjänsterna förser dig med information om produkterna i ditt hem och deras anslutning till andra enheter och tjänster. All produktinformation tillhandahålls i “befintligt skick” och “i den mån den är tillgänglig”. HomeWizard kan inte garantera att informationen är korrekt och aktuell. I kritiska fall är tillgång till produktinformation via tjänsterna inte en ersättning för direkt tillgång till information i hemmet. HomeWizard garanterar under inga omständigheter att: produkterna och tjänsterna alltid är åtkomliga, tillgängliga, utan avbrott, fria från fel, defekter, aktuella, kompletta och/eller korrekta. Uppfyller dina krav eller är kompatibel med dina mobila enheter, webbläsare eller kringutrustning. Användaren accepterar dessa begränsningar och samtycker till att HomeWizard inte är ansvarig för skador som kan orsakas av att produkterna eller tjänsterna inte fungerar eller är fördröjda. Användaren förstår att apparna inte är certifierade för katastrofhjälp.
 7. HomeWizard strävar efter att tillhandahålla fullständig information och dokumentation för att garantera en säker installation, men kan inte garantera detta. Det är användarens eget ansvar att installera eller använda produkterna korrekt eller att låta installera dem i enlighet med beskrivningen i dokumentationen eller tjänsterna. I händelse av skador eller kostnader till följd av felaktig installation eller bristande kunskap om installationen, som skäligen anses bero på användaren, bär användaren ansvaret. HomeWizard ansvarar inte för skador till följd av felaktig installation, användning, hantering, drift eller förvaring.
 8. HomeWizard är inte ansvarig för skador på utrustning som är ansluten till terminalutrustningen, såvida inte skadan bevisligen kan härledas till användningen av någon av HomeWizards produkter, i den mån detta inte redan är uteslutet på grundval av ovanstående bestämmelser. Användaren är skyldig att bevisa detta. Om inga bevis finns tillgängliga på grund av en åtgärd utförd av användaren (t.ex. genom ett reparationsförsök), är HomeWizards ansvar uteslutet. Dessutom kan HomeWizard inte ansvara för att tredje part begränsar eller vägrar att frivilligt bevilja garantiskydd till följd av användning av HomeWizards produkter. Detta påverkar inte garantianspråk mot tredje part. Sådana anspråk måste riktas mot den berörda tredje parten.
 9. HomeWizard är endast ansvarig för skador som inte omfattar skador på liv, person eller hälsa, om de är resultatet av uppsåtlig handling, grov vårdslöshet eller grovt brott mot väsentliga avtalsförpliktelser (dvs. förpliktelser som måste uppfyllas för att avtalet ska kunna fullgöras på förhand och som användaren därmed kan förvänta sig att HomeWizard eller dess ställföreträdare ska fullgöra). Ytterligare ansvar är uteslutet.

Äganderättigheter

 1. Det är inte tillåtet att på något sätt reproducera, kopiera eller ändra- fysiska eller digitala varumärkesbeteckningar, logotyper, namn och/eller utformningen av HomeWizards produkter eller tjänster.
 2. Alla förslag och all feedback som du förser HomeWizard avseende produkterna, apparna och tjänsterna tillhör HomeWizard. HomeWizard får använda, kopiera, ändra, publicera eller omfördela ditt bidrag och dess innehåll i vilket syfte som helst och på vilket sätt som helst utan att behöva kompensera dig. Du samtycker till att HomeWizard inte avstår från rättigheter till liknande eller relaterade idéer som redan är bekanta för HomeWizard och som utvecklats av dess anställda eller som erhållits från andra källor.

Sekretess

“Konfidentiell information” avser de appar och den information som tillhandahålls användaren och som HomeWizard gör tillgänglig via tjänster eller direkt till dig. Användaren får inte offentliggöra, distribuera eller på annat sätt publicera eller kommunicera den konfidentiella informationen till någon person, firma, företag eller annan tredje part utan föregående skriftligt medgivande från HomeWizard.

Slutliga bestämmelser

HomeWizard kommer att informera kunden om eventuella väsentliga ändringar av detta dokument och därmed kommunicera innehållet i de ändrade bestämmelserna. Ändringen blir en integrerad del av avtalet såvida kunden inte, genom ett skriftligt eller elektroniskt meddelande, motsätter sig den inom sex veckor från och med det ursprungliga meddelandet. Om HomeWizard inte uppfyller dessa villkor måste användaren meddela detta skriftligen inom ett år.

Om du har frågor om detta dokument kan du kontakta HomeWizard på support@homewizard.com

HomeWizard BV Keyserswey 79, Noordwijk, Nederländerna