Försäljnings- och inköpsavtal (SPA)

Omfattning och definitioner

När du beställer på HomeWizards webbplats gäller den version av försäljningsavtalet som var tillämplig vid tidpunkten för köpet.

Detta försäljningsavtal gäller endast för produkter eller tjänster ”Produkter” som köps via HomeWizards webbplats. Vid beställning via en annan part gäller den säljande partens försäljningsavtal.

När det i detta dokument hänvisas till “konsumenter” avses fysiska personer vars beställningar inte sker inom ramen för kommersiell verksamhet, egenföretagande eller frilansverksamhet. “Företagare” är för sin del fysiska eller juridiska personer eller lagligt godkända partnerskap vars beställningar görs inom ramen för kommersiell verksamhet, egenföretagande eller frilansverksamhet. “Kund” i den mening som avses i detta försäljningsavtal omfattar både konsumenter och företagare.

Om ett villkor uttrycks i arbetsdagar avses alla vardagar med undantag för lördagar, söndagar och lagstadgade helgdagar.

Avtalets ingående och giltighet

Alla HomeWizards erbjudanden är icke-bindande.

Om kunden gör en beställning via webbutiken, telefon eller annan beställningskanal, accepteras köpavtalet av kunden så snart kunden har fått en beställningsbekräftelse från HomeWizard via e-post. När du har mottagit beställningsbekräftelsen kan beställningen inte ändras eller avbrytas. HomeWizard accepterar köpavtalet så snart kunden har mottagit en leveransbekräftelse via e-post.

Detta köpavtal gäller inte för köp av HomeWizard-produkter via tredje part.

Priser och betalningsvillkor

De priser som visas på webbplatsen vid beställningstillfället är tillämpliga. Om fraktkostnader debiteras kommer HomeWizard att informera kunden om detta under beställningsprocessen. Alla priser som visas på webbplatsen inkluderar den mervärdesskatt som är tillämplig enligt lag. Priser och erbjudanden kan variera beroende på land. HomeWizard erbjuder betalningsalternativ via externa betalningsleverantörer.

Köpsumman ska betalas inom 14 dagar efter det att köpavtalet tecknats om inget annat anges. Om betalning inte sker inom den givna tidsramen, har HomeWizard rätt att ta ut påminnelsekostnader för varje påminnelse.

HomeWizard har rätt att ta ut ett fast belopp för kostnader eller skador som uppstått för obetalda, returnerade inkassokrav eller kreditkortsbetalningar, såvida inte kunden kan bevisa att denne inte var ansvarig för skadan. Kunden förbehåller sig rätten att styrka det faktum att HomeWizard inte behövde ådra sig några kostnader eller betydligt lägre kostnader än det angivna beloppet.

För köp via HomeWizard-apparna gäller Googles eller Apples allmänna villkor. Ovan nämnda parter är den säljande entreprenören i detta fall.

Leverans och produktegenskaper

Den leveransdag som anges i beställningen ”förväntad leveranstid” under beställningsprocessen är indikativ och inga rättigheter kan härledas från den. HomeWizard gör en uppskattning baserat på; leveranstid hos den externa fraktpartnern samt vanliga betalningsmetoder och betalningsvillkor. HomeWizard strävar efter att leverera på den angivna leveransdagen med en maximal leveransperiod på 14 dagar från och med beställningsdatumet.

Leveranserna sker till leveransadresser i de länder som anges i avtalet. Det är kundens ansvar att se till att varorna kan levereras under de rimligt förutsebara leveranstiderna.

I händelse av force majeure förlängs leveranstiden i enlighet med detta. Med force majeure avses hinder som är oförutsedda eller ovanliga. I händelse av force majeure kommer HomeWizard att informera kunden om en förlängning av leveransperioden senast två veckor efter betalningen.

Om leveransen försenas med mer än två veckor efter det angivna leveransdatumet har konsumenten rätt att häva avtalet. I så fall har HomeWizard rätt att häva avtalet. I båda fallen kommer HomeWizard att utfärda en återbetalning för de betalningar som konsumenten redan har gjort inom 5 arbetsdagar. Kunden är inte berättigad att kräva ersättning för försenad leverans.

För företagsbeställningar för företagare gäller de Incoterms som anges på fakturan.

HomeWizard förbehåller sig rätten att häva avtalet när leveransen har misslyckats två gånger på grund av fel som kunden råder för. Betalningar som redan gjorts av kunden kommer i så fall att återbetalas inom 5 dagar.

Om produkterna levereras med synliga skador på förpackningen eller innehållet måste kunden anmäla detta- utan att det påverkar dennes garantirättigheter – senast 7 dagar efter mottagandet av produkterna via de vanliga kontaktkanalerna, så att HomeWizard kan begära ersättning för transportskadan från logistikleverantören.

I princip är det kunden som står för kostnaderna för en returfrakt. Detta gäller inte för returer som är resultatet av en ångerrätt.

Beställda produkter blir kundens egendom när kunden har betalat fullt ut och fullgjort alla sina skyldigheter.

Ångerfrist och returer

Om du som konsument gör en beställning hos HomeWizard via webbplatsen kan du utnyttja vår 30-dagars ångerfrist.

Ångerfristen gäller från och med den dag då konsumenten tar emot utrustningen för beställningen (i sin helhet). Inom ramen för denna ångerfrist kan konsumenten häva köpet och returnera de köpta produkterna till HomeWizard. Det är är upp till konsumenten att styrka att ångerfristen har utnyttjats inom den angivna tidsramen.

Om konsumenten använder sig av ångerfristen, är det konsumenten själv som står för fraktkostnaderna för eventuella returer. Hela köpbeloppet för produkterna, inklusive frakt, kommer att återbetalas så snart som möjligt, inom 14 arbetsdagar efter det att HomeWizard har mottagit dem. Återbetalningen sker via den betalningsmetod som konsumenten använde under den ursprungliga transaktionen.

Produkterna måste returneras oskadade i en lämplig originalförpackning inom 14 dagar efter det att ångerfristen har påbörjats. När produkten används endast i den utsträckning som är nödvändig för att fastställa produktens egenskaper och funktion. När du returnerar ofullständiga eller skadade produkter kan HomeWizard neka återbetalning av köpbeloppet eller minska det belopp som ska återbetalas.

För utvalda produkter löper ångerfristen på 30 dagar ut så snart produkten tas i bruk, om den inte kan återställas i nytt skick med hjälp av certifierade mätaravläsningar (t.ex. kWh-mätare).

Vid leverans till en företagare ska denne kontrollera att de mottagna produkterna överensstämmer med köpavtalet. Företagaren är skyldig att skriftligen anmäla eventuella avvikelser från köpavtalet inom 24 timmar efter leverans och ge HomeWizard möjlighet att på plats avgöra om anmälan är giltig. Rätten till ersättning eller kredit upphör om produkterna redan har använts. Returförsändelser sker på företagarens bekostnad och accepteras endast efter en gemensam överenskommelse mellan företagaren och HomeWizard.

Garanti

För utrustning som köps av en konsument gäller produktgarantin i 24 månader från och med beställningsdatumet. Om utrustningen har köpts av en företagare löper garantin ut efter 12 månader från och med beställningsdatumet, om inget annat anges i köpavtalet. HomeWizard kan alltid säga upp garantitiden i förtid om kunden bryter mot de allmänna villkoren som licensavtalet för slutanvändare är en del av.

Slutliga bestämmelser

Om någon bestämmelse i detta dokument visar sig vara ogiltig ska de övriga bestämmelserna förbli oförändrade.

Om kunden inte har någon allmänt behörig domstol inom Europeiska unionen eller om kunden är en köpman, en offentligrättslig juridisk person eller en offentligrättslig särskild tillgång, är domstolen på HomeWizards hemvist behörig för alla tvister som uppstår i samband med avtalet. HomeWizard har dock rätt att väcka talan vid den allmänt behöriga domstolen på kundens verksamhetsställe.

Endast den nederländska statens lagar är tillämpliga, med undantag för FN:s konvention om avtal om internationella köp av varor, även vid gränsöverskridande leveranser. Dessutom omfattas konsumenten av den bindande konsumentskyddslagstiftning som gäller i det land där kunden har sin vanliga vistelseort, i den mån detta ger kunden ett mer omfattande skydd.

HomeWizard har rätt att ensidigt ändra detta dokument – i den mån det har förklarats tillämpligt i avtalsförhållandet med kunden – om detta är nödvändigt för att åtgärda eventuella senare brister i avtalet eller för att ändra avtalet. anpassa sig till ändrade rättsliga eller tekniska förutsättningar.

Om du har frågor om detta dokument kan du kontakta HomeWizard på support@homewizard.com

HomeWizard BV Keyserswey 79, Noordwijk, Nederländerna